جمعه 13 آذر‌ماه سال 1388

جوانی است و هزاران آرزو
آرزوهای خرد و کلان
عاشقی ها و فراغ هایش
آن تمام خوشی ها و نا خوشی هایش
نا خوشی هایش بسیار و خوشی هایش اندک
اندک است این عمر واین ساعات خوش
زندگی نیست چیزی جز نا خوشی
نا خوشی ها را تو باید دید همچو خوشی
خوش نباشی می رود بر باد عمر
عمر کوتاه است ، کوتاه همچون سراب
می رود بر باد آرزو هایت همچو باد
پس بیا شادی کن و تو شاد کن
قلب و روح این مردم بیمار را

blogers