دوشنبه 9 آذر‌ماه سال 1388


خدا کیست؟ خدا چیست؟
ندیده ام او را به چشم ، من
ولیکن دیدمش با قلب ، من
کمک هایش را به هنگام ناتوانی
همیشه آنچنان چون تو ندانی
اما چه سود که فراموش کنم او را زود
تو بگو کین برای من دارد چه سود!
غفلت از او به هنگام خوشی
یاد کردن های فراوان در نا خوشی

راستی چرا این چنین است چرا؟

غفلت از دور و زمان به هنگام خطا
بعد از آن یاد کردن های فراوان خدا
راستی به چه رویی آیی تو سوی او
تو که در حال گناه نیز بودی در یاد او
مهربان است او ، ندانی تو عیارش
تو که همواره هستی غافل ز یادش
ای که هستی بنده
بنده ای همچون بنده
بنشین و ببین با خود که
غفلت از او تو را چه دارد سود
که پس از مرگ بار دگر باز آیی سوی او فرود
!blogers