شنبه 30 آبان‌ماه سال 1388
شده افسرده دلم چند روزی
کس نداند که چه باشد سببش
کس نداند چه گذرد در دل من
دل من؟!!! راستی چه مانده باقی از دل من
دل من دیگر دل نیست
آن دلی که ندارد دل دار تهی ست
تهی از عشق و تهی از سبزی
تهی از عاشقی و سر مستی
دل من , دل دیوانه من
دل من , دل ویرانه من
از فراغش شده دیوانه
ور نه او بود کنارش نبود ویرانه
هر چه گویم هر چه کوشم نشود این دل درمان
مگر آن درمان گر دل قصد کند درمان دل بی درمان

88/8/30

blogers